Über

Pom Pom ist eine im Jahr 2008 gegründete dänische Kinderschuhfirma. Alle Schuhe werden in Portugal von Hand gefertigt, wobei nur die besten Rohstoffe verwendet werden, die den strengen EU-Standards entsprechen. Minimalistisches Design mit nordischem Sinn für die Funktionalität.
Wir hoffen, es wird Ihnen gefallen.

Pom Pom is a Danish childrens footwear company founded in 2008. All shoes are handcrafted in Portugal, using the best rawmaterials, living up to the strong EU standards.
The styles have a minimalistic design, with a Nordic sense of functionality in mind.
We hope you will enjoy.

Website
http://www.pompom.dk

Showroom-Kontakte
AGB

Generelle Salgs

og Leveringsbetingelser Le Nordic’s salgs -og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer,
medmindre andet er skriftligt aftalt.
Ordremodtagelse/Aflyse Order Enhver ordre modtages med forbehold for force majeure, for lavtind -salg af det pågældende produkt, svigt fra leverandør og transport/shipping forsinkelse. Ændringer til ordrer senere end 7 dage efter ordre dato
ka
n
kun aflyses ved betaling af 30
% af ordrens salgsværdi. Dette beløb skal
betales ved aflysning
af ordren.
Le Nordic
er berettiget til at afvise en ordre, når der ikke kan opnås en
tilfredsstillende kredit oplysning på kunden.
Leveringsbetingelser
Alle vare sælges og leveres i overensstemmelse med Inco
t
erm
s
Ab Fabrik
klausul, med mindre andet konkr
et fremgår
skriftlig
af ordren fra
Le
Nordic
.
Køberen overtager alle forpligtigelser
efter forsendelsen er afsendt
fra
Le Nordic
’s
lager eller et af
Le Nordic
udpeget lager.
Leveringstid/Forsinkelse
Le Nordic
forbeholder sig ret til at udskyde leveringsfr
isten
, h
vis
forsinkelsen skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force
majeure
eller leverings forsinkelse fra underleverandør. Forsinke
lsen vil
blive udskudt så længe
, som hindringen
forekommer.
Le Nordic
er
ligeledes berettiget til efter eget
valg a
t udskyde leveringen af
ordre
n
eller
at annullere ordren, såfremt kunden er i restance med betaling for
tidligere leverancer.
Priser
/Fragt
I de anførte priser tages der forbehold for ændringer i toldafgifter,
forbrugsskatter af enhver art, antidumping tol
d samt pludselige
valutaudsving eller ekstra ordinære stigninger i råvare som kan have
indflydelse på produktpriser og/eller transport omkostninger.
Betaling
/Renter
En faktura forfalder til betaling, med mindre andet er skrift
ligt aftalt, 30
dage fra fak
tura dato at regne. Ved for sen betalin
g beregnes automatisk
re
nter 1,8
% p
er påbegyndt måned
fra forfaldsdato. Når faktura beløbet
betales efter at kravet har været ved retslig inkasso, skal kunden afholde
alle inkasso omkostninger.
Le Nordic
kan forlange
forudbetaling af op til
100% af ordrens pålydende værdi.
Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver
Le Nordic
’s
ejendom, indtil betaling er erlagt
fuldt ud.
Reklamation
Reklamation skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse. Reklamation
for delle
vering berettiger ikke til annullation af restordren. Reklamation
ved ikke synlige skader eller mangler skal ske senest 8 dage efter, at
manglen tidligst har kunnet konstateres.
En reklamation skal fremsendes for kundes regning og risiko, med tydelig
anmær
kning af reklamationen.
Le Nordic
s
kal godkende en reklamation
forinden varerne returneres.
Da samtlige vare produceres af naturlige råvare samt indfarves
med
naturlige farver, vil der kunne forekomme farve forskelle mellem varerne
såvel som at der kan fin
des forskel i råvarernes overflade struktur, ingen
af disse forskelle berettiger til reklamation såfremt farverne eller
strukturen er markant forskellig fra de andre vare.
Ansvarsfrihed (Force Majeure)
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfre
mt de forhindrer
ordrens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld; arbejdskonflikt
og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom
brand, krig, natur katastrofe, mobilisering eller militærindkaldelser af
tilsvarende omfang,
rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør
og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer
fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette p
unkt nævnte
omstændigheder.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen
ansvarsfrihedsgrund, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om
dens opståen og ophør. Hvis nogen af ovennævnte omstændigheder, som
hindrer ordrens opfyldelse, v
edvarer i 6 måneder har
Le Nordic
ret til at
hæve ordren.
Salgsadresse
Varerne må kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale herom
med
Le Nordic
, sælges på den forretningsadresse, som er angivet på
ordren. Kunden må ikke videresælge varerne til
kunder der har videreslag
som formål med købet, med mindre det fremgår tydeligt i skrift fra
Le
Nordic
.
Værneting og Lovvalg
Enhver tvist skal afgøre ved Sø
-
og Handelsretten i København efter
Dansk lov.
General Sales

and Delivery Conditions
The follo
wing terms of sale and
delivery for Le Nordic
shall apply to all
orders unless otherwise is agreed in writing.
Acceptance of Orders
/Cancellation of Order
Any order accepted by Le Nordic
shall be subject to force majeure,
inadequate sales of the design or
dered and sub suppliers failure to deliver
materials required for production.
Changes to a
n o
rder
later than 7 days
after order date
can only be cancelled if 30
% of the total order value is
being paid. This fee must be paid by the time of cancellation.
L
e Nordic
shall be entitled to reject any order in case satisfactory credit
information about the customer can not be obtained.
Terms of Delivery
Al
l goods are sold and hall be delivered in accordance with Incoterms Ex
Works unless otherwise stated in writ
ing on the order.
This means the
buyer take
all
the risk for the goods
once the goods have left Le Nordic
’s
warehouse or any designated warehouse.
Leadtimes/Delays
Le Nordic
reserves the right to po
stpone the delivery date
, i
n case of
delays attributable
to circumstances construed as being force majeure
situations
or delays from suppliers
, the date of delivery shall be postponed
for the duration of any such circumsta
nce preventing delivery. Le Nordic
shall also be entitled, at its option, to either postpon
e the delivery of the
order or to cancel the order if the customer fails to make full payments f
or
goods previously delivered.
Prices
/Freight
Any prices quoted shall be subject to changes in customs duties, excise
taxes of any kind, anti dumping fees and
sudden exchange rate
fluctuations or extraordinary increases in raw materials which may have
an effect on the product and/or transport prices.
Payment/Interest
Unless otherwise agreed in writing,
the terms of payment shall be 30
days
as from the invoic
e date. Interest shall automatically be charged on
overdue payments at the rate 1,8
% per commenced month
as from the
due date.
A pre payment of up 100% of the
ord
er maybe required by Le
Nordic
.
Property
The property in the goods d
elivered shall remain
in Le Nordic
until full
payment has been effected.
Complaints
Complaints shall be made within 8 days of receipt of the goods at the
latest.
Complaints concerning part
-
deliveries shall not entitle the customer
to cancel the remainder of the order. Complain
ts of non
-
visible damage
shall be made with 8 days of the day on which the damage first could
have been discovered.
Complaints shall be made in writing and contain a precise statement of
the nature of the error or defect. Complaints shall be
subject to
acc
eptance by Le Nordic
before any goods can be returned.
Since all products are produced using natural materials including the
colour die, can colour and structure change from delivery to delivery and
even within the same delivery batch. Non of these colour
or material
differences will be accepted as a complaint.
Reliefs (Force Majeure)
The following circumstances shall be considered as cases of relief if they
impede the performance of the contract of render performance thereof un
-
reasonably burdensome; indu
strial disputes and any other circumstance
beyond the control of the parties such as fire, war, mobilization or draft of
military service of a similar scope, requisitioning, sequestration, currency
restriction, insurrection and civil unrest, shortage of tr
ansport, general
shortage of materials, restrictions in the use of power and non
-
delivery or
delays in deliveries by sub suppliers attributable to any of circumstances
mentioned hereunder.
The party wishing to claim relief by reason of any of the said
circumstances shall notify the other party in writing without delay on the
intervention and on the cessation thereof.
Le Nordic
reserves the right to terminate the order if, by reason of any of
the said circumstances, the performance of the order becomes impossible
for more than six months
.
Sales Addresse
In the absence of any written agreement with Le Nordic to the contrary, goods shall only be sold from the business address stated on the order. The buyer must not sell the goods on to another person nor company with the view to sell the goods on unlessagreed in writing with Le Nordic
.
Venue and Law
Any dispute shall be settled by the Maritime and Commercial Court of
Copenhagen (Sø-og Handelsretten) in accordance with Danish law.